Home         Over ons        Wie zijn wij       Visie         Gedicht          Aanmelden       Documenten     Contact   

Missie & Visie

De Klick zet in op maatschappelijk georiënteerde psychiatrie. Met andere woorden ze is er voor mensen die als gevolg van [ernstige] psychosociale of psychiatrische problemen meervoudig kwetsbaar zijn en in een sociaal/maatschappelijk isolement verkeren of dreigen terecht te komen.

De Klick zet gespecialiseerde ggz, sociale en maatschappelijke kennis laagdrempelig in. Dichtbij, toegankelijk en bereikbaar. De medewerkers van De Klick hebben jarenlange ervaring binnen de psychische, sociale en maatschappelijke zorg opgedaan en zetten deze kennis in samenspraak met betrokkenen en ketenpartners integraal in.

Onze benadering gaat uit van het aansluiten in de leefwereld, aangehaakt blijven en doen wat er gedaan moet worden binnen de grenzen van begrip en begrenzing. Steun is pas steun als het ook zo ervaren wordt. Medemenselijkheid is een kernbegrip in onze organisatie.

De kern van onze aanpak is dat we ons richten op de kracht van de eigen oplossingen. Wat kan iemand doen binnen het kader van zijn of haar mogelijkheden en kracht. Dit vraagt een contextuele aanpak, waarbij we sterk inzetten op samenwerking met naastbetrokkenen, lokale steunsystemen en daar waar nodig andere professionals. We streven hierbij naar oplossingen die effectief en duurzaam zijn.

Het komen tot oplossingen is een dynamisch proces, waarbij een plan een middel is en geen doel op zich. Wij zien dit proces als de loop van een rivier. Zo kunnen er stroomversnellingen, versmallingen of blokkades optreden, die voortdurend vragen om nieuwe wegingen tussen professionaliteit en praktische wijsheid. De Klick zet in op het creëren van mogelijkheden vanuit een visie van sociale rechtvaardigheid. De Klick wil bijdragen aan het recht ‘er bij te horen’ in onze samenleving, om zo naar eigen wens en mogelijkheden te kunnen participeren. Dus van exclusie naar inclusie.

De Klick is overtuigd van de noodzaak om te komen tot een vernieuwende aanpak, een nieuw handelingsrepertoir voor vraagstukken rondom mensen met psychische, sociale en of maatschappelijke problemen.

De Klick staat open voor vernieuwing en durft gangbare structuren en opvattingen onder een kritische loep te houden. De Klick daagt uit door het inzetten van nieuwe werkwijzen en deze voortdurend te toetsen aan de praktijk.

 

METHODIEK

 

De aanpak van De Klick is gebaseerd op het communicatie- en regiemodel Compas (Ben Venneman). Hierin ligt de praktische vertaalslag van onze begeleiding en ondersteuning bij het versterken van de zelfregie van de mens.

Compas staat voor zelfregie en het vermogen van ieder mens om zelf zijn leven te sturen en het roer binnen de eigen mogelijkheden zelf in de hand te hebben en te houden. De regiehouder bepaalt samen met de cliënt het kader en maakt het plan.

Het kader is het frame van mogelijkheden en beperkingen. Dit kader kan groot of klein zijn, permanent of variabel. De procesbegeleider voert voortdurend de dialoog en ondersteunt in het zoeken naar eigen oplossing.

 

De Klick beschikt daarnaast over de kennis van alle gangbare methodieken die naar wens ingezet kunnen worden.

UITGANGS
PUNTEN

 

Een aantal uitgangspunten vormen tezamen de basis voor ons denken, doen en handelen.

 

Presentie-benadering

(Andries Baart)

 

Bij de presentie benadering wordt de mens en diens logica als vertrekpunt genomen en wordt terug gegaan naar de kern van de zorg, namelijk de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen. Het gaat hierbij om met aandacht en trouw aan te sluiten en nauwkeurig af te stemmen op de mens en diens leefwereld.

 

Capability-benadering

(Martha Nussbaum)

 

De capability-benadering gaat uit van de reële mogelijkheden die mensen hebben om te kunnen participeren in de samenleving. In essentie gaat het over de vraag: ‘wat kan iemand zijn en doen?’ Elk mens is capabel en heeft mogelijkheden en talenten. Belangrijk is hen de mogelijkheid te geven deze te ontwikkelen.

 

Kwartier maken

(Doortje Kal)

 

Bij kwartier maken gaat het om werken aan gastvrijheid binnen alle verhoudingen binnen iemands leefomgeving en meer in het algemeen in de samenleving en daarmee draagvlak te creëren om zo voor iemand een menswaardig bestaan te midden van de medemens mogelijk te maken